Проекти

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние

 

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици

за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за  ридобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване учавства в Дейност 1 по проекта. Осигурени са:

·       20 бр. лаптоп за нуждите на учениците;

·       7 бр. лаптопи за педагогически специалисти;

·       1 бр. универсален шкаф за зареждане

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать